ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/11/12
      ︵1︶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 23. 3 ᠭᠷᠠᠮ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵2︶ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 36.5 ᠭᠷᠠᠮ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃       ︵3︶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 98 ᠭᠷᠠᠮ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃      ︵4︶ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠤᠤᠪᠠᠨᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 33 ᠭᠷᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃      ︵5︶ ᠳᠡᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠳᠡᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 185 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠳᠡᠮᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃       ︵6︶ ᠺᠠᠯᠼ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 2 ᠭᠷᠠᠮ ᠺᠠᠯᠼ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ︔      ︵7︶ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠩᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 67 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃       ︵8︶ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C᠎ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 540 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃       ︵9︶ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 900 ᠺᠠᠯᠤᠷᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃       ︵10︶ ᠴᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 100 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 1745 ᠮᠢᠯᠢᠭᠷᠠᠮ ᠴᠠᠶᠢᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠬᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ