ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/21
     1᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠰᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 400 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃      2᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ 500 ᠭᠷᠡᠮ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃      3᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ 500 ᠭᠷᠡᠮ᠂ ᠼᠤ᠋ 400 ml᠎ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃      4᠂ 250ml ᠼᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦ᠂ 1 ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃      5᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤ 150 ᠭᠷᠡᠮ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠤ ︵朱砂︶ 10 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号